Regulamin Wynajmu

Regulamin Wynajmu

Regulamin wynajmu Domu nad Jeziorem Sasek Wielki www.domnadsaskiem.pl

By wynajem naszego domu stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domu letniskowego. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia kwoty zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

II. Rezerwacja i zasady płatności
1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub przez formularz na stronie internetowej www.domnadsaskiem.pl
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto:

PKO S.A 56 1240 6045 1111 0011 0605 3525
Wiesława Siermińska

3. Kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1 należy wpłacić w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
W tytule przelewu należy wpisać:
• Zadatek
• Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
• Uzgodniony termin pobytu,
• Liczbę osób,
• Nr telefonu,
• Adres mailowy

4. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

5. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

6. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem – pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.

7. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000zł, która jest zwracana na konto w ciągu 7 dni od wyjazdu, po sprawdzeniu Domu i stwierdzeniu braku usterek.

10. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela posesji, zadatek nie podlega zwrotowi.

11. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z właścicielem posesji, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

12. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.

13. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domu a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domu i posesji. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

14. Cena najmu obejmuje opłatę klimatyczną.

III. Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie

15. Dom jest przeznaczony dla 8 osób. W przypadku dodatkowych osób za uzgodnieniem z Właścicielem Domu doliczana jest opłata 100zł za dobę od osoby.

16. Zakwaterowanie w terminie wakacyjnym letnim, następuje po godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

17. Zakwaterowanie poza sezonem następuje w porach obustronnie uzgodnionych.

18. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (godz. 16:00).

19. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w Domu w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domu.

20. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Wynajmujący okazuje dokument tożsamości, umożliwiając przedstawicielowi Właściciela Domu potwierdzenie danych.

21. W przypadku zgubienia kluczy do Domu Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100zł.

22. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domu Letniskowego w podnajem innym osobom.

23. Liczba osób mających zamieszkać w Domu Letniskowym jest ograniczona do podanej w ofercie. Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego przez niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domu Letniskowego (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

24. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu Letniskowego nad Saskiem Wielkim nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel Domu Letniskowego nad jeziorem Sasek Wielki nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.

25. Dom nad Saskiem nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.

26. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

27. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu.

28. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

29. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 22:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

30. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

31. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać niezwłocznie do Właściciela.

IV. Użytkowanie domu podczas pobytu

32. W Domu Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domu będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

33. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. 3 miejsca parkingowe są wliczone w cenę. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie posesji.

34. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

35. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

36. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać ich każde zauważone nieprawidłowości.

37. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu zabrania się:
• używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
• wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
• rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
• nie dopuszcza się rozpalania grilla na tarasie.

38. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu Letniskowym. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

39. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.

40. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domu Letniskowym, a także do zwrotu Domu w stanie zastanym, co obejmuje przed wyjazdem w szczególności: pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku z tarasem włącznie z wyniesieniem śmieci. Niedostosowanie się do powyższego skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domu Letniskowego.

41. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

42. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Domu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Zwierzęta nie mogą wchodzić do żadnej sypialni na piętrze, zezwala się na pobyt na parterze. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów.

V. Postanowienia końcowe

43. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane

44. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

45. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.